www.mepa.fi

 

 

 

Sjöfolket har inte samma möjligheter som på land att ta del i samhällslivet och fritidsverksamhet, eftersom de ofta är långa perioder borta från hemlandet och får tillbringa fritiden ombord i en sluten miljö. 

Sjömansservicebyrån (SSB) som grundades år 1973 har som uppgift att se till att också sjöfolk i mån av möjlighet kan utnyttja samhällets tjänster. 

Sjömansservicebyråns verksamhet baserar sig på den Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention och rekommendation. I lag stadgas att SSB bör stöda sjöfolkets vuxenstudier och fritidsverksamhet samt erbjuda dem studie-, informations- och fritidstjänster. 

SSB:s verksamhet styrs av representantskapet och styrelsen, och övervakas av arbetsministeriet. Styrelsen är ansvarig för den praktiska verksamheten och ekonomin. I SSB:s styrelse sitter representanter för arbets- och näringsministeriet, sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer och Finlands Sjömanskyrka. SSB finansieras av sjöfolket, rederierna och statsmakten. Dessutom inflyter medel från lästavgifterna.     

Kontaktuppgifter:
Sjömansservicebyrån
Slottsgatan 3
00160 HELSINGFORS

Tel. (09) 6689 000
Fax. (09) 622 1808
E-post mepa@mepa.fi